Kainuun liiton logo

Maakuntahallituksen päätöksiä 23.1.2023

Kainuun maakuntahallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 23.1.2023. Esityslistalla oli  mm. Kainuun liikenneasioiden tilannekatsaus, Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian 2017 päivitys ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnoksesta saadut vastineet. Maakuntahallitukselle esiteltiin myös Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liittojen aloite Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin (JTM) Pilari 3:n rahoituksen hakemista JTF-maakuntien alempiasteisen tieverkon kunnossapitoon. Hallitus sai myös tietoa esityksestä valtioneuvostotasoisen Pohjoisen ohjelman valmistelusta (https://oulu.com/oulu/pohjoinen-ohjelma/).

Edunajamisen tilannekatsauksen yhteydessä hallitus keskusteli mm. niistä keinoista, joilla Kainuun liitto voisi tukea kainuulaisten äänestysaktiivisuuden nostamista ja alueen kannalta tärkeiden teemojen esillä oloa vaalikeskusteluissa. Keskustelua hallituksen keskuudessa herättivät erityisesti Kainuun hälyttävän matala äänestämisprosentti sekä kainuulaisten kansanedustajien merkitys maakunnalle. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet ovat luettavissa osoitteessa: https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2023/01/Ita-ja-Pohjois-Suomen-maakuntien-hallitusohjelmatavoitteet-1.pdf.

Tilannekatsauksessa käytiin myös läpi Kajaanin lentoaseman tulevaisuutta sekä mm. mahdollisuuksia ostopalvelujen jatkamisesta optiokuukausille (9kk) valtion määrärahavarauksen avulla. Lisää Kainuun lentoliikenteen tulevaisuudesta voitte lukea maakuntajohtajan blogista (https://kainuunliitto.fi/blogi/miten-kainuuseen-pysyva-markkinaehtoinen-lentoliikenne/).

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnos, vastineet lausuntoihin

Kainuun maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2019 käynnistää maakuntakaavan laatimisen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi. Luonnosvaiheen valmistuttua maakuntahallitus päätti joulukuussa 2021 asettaa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 luonnoksen julkisesti nähtäville. Luonnos oli nähtävillä Kainuun kuntien ja kaupunkien ilmoitustauluilla sekä Kainuun liiton verkkosivuilla ja kansliassa joulukuusta 2021 helmikuuhun 2022. Maakuntakaavaluonnoksesta myös pyydettiin lausunto yhteensä 163 eri taholta. Lausuntoja sekä mielipiteitä saatiin prosessin aikana 50 kappaletta kutakin.

Suurin osa niin Kainuun kuntien kuin Kainuuta ympäröivien kuntien ja maakuntien lausunnoista olivat luonteeltaan sellaisia, etteivät ne aiheuttaneet muutoksia kaavaluonnokseen. Muilta viranomaisilta saadut palautteet taas täsmensivät kaava-asiakirjojen sisältöä sekä vaikutusten arviointia. Myös esimerkiksi yhdistysten, yhtiöiden ja tutkimuslaitosten lausunnoista kumpuavat muutokset olivat luonteeltaan tarkentavia.

Liiton saamassa palautteessa toistuvia teemoja olivat mm. kiinteistöveroon liittyvät kysymykset, vaikutelma kuntien eriarvoisuudesta, kaavan mahdollinen vaikutus matkailuun ja metsästykseen sekä erilaiset melu-, maisema- ja välkehaitat. Myös tuulivoimatuotannon kotimaisuusaste herätti keskustelua niin palautteessa kuin maakuntahallituksenkin keskuudessa.

”Valmisteluprosessi on ollut osallistava, ja palautetta on saatu monelta taholta. On tärkeää, että maakuntamme eri toimijat ovat päässeet vaikuttamaan prosessiin sen jokaisessa vaiheessa. Näin varmistamme tasapuolisen aluesuunnittelun, jonka tarkoitus on sovittaa yhteen erilaisia tavoitteita ja näkemyksiä”, toteaa aluesuunnittelujohtaja Sanna Schroderus.

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian 2017 päivitys

Kainuun maakuntahallitus päätti osallistua Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian päivitykseen ja päivityksen kustannuksiin. Kustannukset ovat Kainuun liitolle 2 000 euroa ja vastaavat noin viittä prosenttia kokonaiskustannuksista.

Strategian päivitystarve on tullut ajankohtaiseksi Venäjän Ukrainaan suuntaaman hyökkäyssodan jälkeen helmikuussa 2022. Muuttunut tilanne korostaa Pohjois-Suomen merkitystä valtakunnan turvallisuuden, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden osalta. Samalla maailmanlaajuiset ilmiöt kuten globalisaatio, ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen vaikuttavat oleellisesti liikennejärjestelmän kehittämiseen. Myös koronapandemia sekä vihreä ja digitaalinen siirtymä ja energiamurros ovat merkittäviä muutostekijöitä.

Pohjois-Suomessa liikennejärjestelmän kehittämisessä korostuu edelleen elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistaminen ja uusiin investointeihin varautuminen sekä kansainvälinen saavutettavuus ja liikenneyhteydet naapurimaihin. Muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeää turvata pohjoisen Suomen saavutettavuus, osaavan työvoiman saatavuus ja varmistaa tuotannolliset investoinnit.

 

Päätökset lyhyesti

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Kainuun liikenneasioiden tilannekatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2023: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Työyhteisön kehittämissuunnitelma vuodelle 2023: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Eron myöntäminen Esko Rautiaiselle maakuntahallituksen jäsenyydestä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Maakuntahallituksen jäsenen valinta Esko Rautiaisen tilalle: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian 2017 päivitys: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnos, vastineet lausuntoihin: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Aluekehittämisen keskustelut v. 2023: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Viranhaltijapäätökset: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 10.12.2022-13.01.2023: Merkittiin tiedoksi.

* Tiedoksi merkittävät asiat: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

 

Lisätietoja

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen
+358 45 317 9050, sakari.seppanen@vuokatti.net