Kainuun liiton logo

Maakuntahallituksen päätöksiä 5.9.2022

Esityslista

Kainuun maakuntahallituksen kokous 5.9.2022

Kainuun maakuntahallitus kokoontui 5.9.2022. Asialistalla olivat mm. Kainuun liiton talousarvio vuodelle 2023 ja toimintasuunnitelma vuosille 2023-2025. Tämän lisäksi kokouksessa saatettiin maakuntahallituksen tiedoksi Kainuun oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma vuosille 2021-2027. Suunnitelmalla ohjataan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) kehittämisvaroja Kainuussa. JTF on uusi rahasto tuoreella EU:n rakennerahastokaudella. Maakuntahallitus myönsi myös rahoituksen yhdelle AKKE (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitus) -hankkeelle.

Kainuun edunajaminen

Kainuun edunajamisen tilannekatsauksessa maakuntajohtaja Pentti Malinen nosti esille eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteiden valmistelutilanteen eri tasoilla. Erityisesti kokouksessa käsiteltiin viime viikolla pidetyn Itä- ja Pohjois-Suomen alueen huippukokouksen anti liittyen tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttamiseen. Maakuntahallitus kävi keskustelua ja antoi lisäohjeistusta tavoitteiden jatkotyöstämistä varten ja niiden soveltuvuudesta Kainuun intressejä ajatellen.

Hankinnat Kainuussa haltuun, HAKA-hanke

Maakuntahallitus päätti puoltaa uutta Hankinnat Kainuussa haltuun (HAKA) -hanketta. Hanke rahoitetaan kansallisella aluekehittämisen rahoituksella (AKKE), jota Kainuun liitto hallinnoi. Hankkeen tavoitteena on edistää kainuulaisten mikro- ja pk-yritysten valmiutta ja osaamista osallistua julkisiin hankintoihin liittyviin tarjouskilpailuihin ja saada niiden kautta uusia toimeksiantoja. Hankkeen tuloksena kainuulaiset yritykset osallistuvat julkisiin hankintoihin tarjoamalla aktiivisesti palveluitaan ja tuotteitaan niin yksittäisinä yrityksinä kuin yritysryhminäkin. Hankkeessa tähdätään vähintään 50 yrityksen osallistumiseen. Hankkeen kustannusarvio on noin 145 000 euroa ja toiminta-aika 1.9.2022-31.12.2023.

Kainuun alueellinen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma 2021–2027

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Kainuulle EU:n uudelle ohjelmakaudelle oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) rahoitusta turpeen energiakäytöstä luopumisen aiheuttamien menetysten kompensoimiseen sekä uuden elinkeinotoiminnan luomiseen yhteensä 14,9 milj.€ (sisältää EU/valtion rahoituksen).

Suunnitelmassa on kolme teemaa, joihin tuettavan toiminnan tulee liittyä.

Teemat ovat:

 1. Aluetalouden uudistaminen ja vihreä siirtymä sekä hiilineutraalin liiketoiminnan ja työpaikkojen luominen korvaamaan energiaturpeen tuotannon ja käytön loppumisen myötä menetettyjä työpaikkoja ja elinkeinotoimintaa
 2. Vihreää ja oikeudenmukaista siirtymää tukeva tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI)
 3. Turvetuotannosta poistuvien alueiden ennallistaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen

JTF rahoituksen käyttö JTF-suunnitelman mukaisiin hankkeisiin Kainuussa ja muissa ohjelmassa mukana olevissa maakunnissa on tarkoitus aloittaa vuoden 2023 alkukuukausina. Aikataulun toteutumisen edellytys on, että Euroopan komissio hyväksyy alueelliset JTF-suunnitelmat (mukaan lukien Kainuun suunnitelma) vuoden 2022 loppuun mennessä.

Maakuntahallituksen päätökset lyhyesti

 • Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
 • Talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023–2025: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
 • Hankinnat Kainuussa haltuun, HAKA-hanke: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Maakuntahallituksen jäsen Miariikka Tervonen ja maakuntajohtaja Pentti Malinen ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
 • Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) ja Kainuun oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma 2021–2027 (TJTP): Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
 • Kainuun liiton lausunnot ajalla 13.08.-29.08.2022: Merkittiin tiedoksi.
 • Tiedoksi merkittävät asiat: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.
 • Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

 

Lisätietoja

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen
+358 45 317 9050, sakari.seppanen@vuokatti.net