Kainuun liiton logo

Maakuntahallituksen päätöksiä 7.11.2022

Kainuun maakuntahallitus kokoontui tänään  7.11.2022 hybridikokouksena.  Esityslistalla  olivat mm. aluekehittämisen keskustelut vuonna 2023 ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman (TOPSU) 2022–2023 päivittäminen. Maakuntahallitus keskusteli myös luonnoksesta Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi. Kaavassa käsiteltäviä teemoja on esitetty laajennettaviksi valtakunnallisesti arvokkaiden maisemien rajaustarkastusten osalta, ja maakuntakaavan valmisteluaikataulu on täsmentynyt. Maakuntahallitus keskusteli muun muassa maakuntakaavan roolista suunnittelujärjestelmässä sekä tuulivoimarakentamisen suunnittelun suhteesta asutukseen ja vapaa-ajanasutukseen, matkailuun, kaivostoimintaan ja puolustusvoimien toiminnan turvaamiseen ja evästi kaavan valmistelua. Päätöstä osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistamisesta käsitellään seuraavassa maakuntahallituksen kokouksessa.  

Kainuun edunajamisen asiakohdassa kokouksessa keskusteltiin erityisesti EU:n edunvalvonnan ajankohtaisista asioista ja Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien hallitusohjelmatavoitteiden valmistelusta 7.12.2022 pidettävään kokoukseen.  

Maakuntahallitus päätti puoltaa uuden, Kainuun metsäbio- ja biokiertotalouden investointien edistäminen (KAMBIO) -hankkeen rahoittamista ja valtuutti maakuntajohtajan tekemään rahoituspäätöksen. Hankkeen avulla mm. luodaan tilannekuva Kainuun metsäbiotalouden toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista strategisten investointien toteutettavuuteen ja kohdentamiseen sekä tähdätään strategisten metsäbiotalouden teollisten investointien toteutumisen edistämiseen maakunnassa.  Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.12.2022-31.12.2023 ja kokonaiskustannusarvio on 149 800 euroa, johon haetaan kansallista AKKE – rahoitusta 119 840 euroa.   

Talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023–2025 & Kainuun kuntien ja Kainuun liiton yhteinen ICT-henkilöresurssointi  

Maakuntahallitus hyväksyi Kainuun liiton talousarvioesityksen vuodelle 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaan vuosille 2023–2025. Maakuntavaltuusto käsittelee talousarvion 13.12.2022 pidettävässä kokouksessaan.   

Kainuun liiton toiminta lähivuosina ja liiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2023–2025 nivoutuvat vahvasti maailman geopoliittiseen tilanteeseen ja sen kehitykseen. Alueellinen saavutettavuus, omavaraisuus, turvallisuus ja huoltovarmuus ovat erityisiä teemoja tulevan toiminnan suunnittelussa. Edunajaminen säilyy Kainuun liiton yhtenä tärkeimmistä tehtävistä erityisesti eduskuntavaalien ja tulevan hallituksen ohjelman vuoksi. Kansainvälisen toiminnan painopiste on kääntynyt idästä länteen.  Aluekehittämisessä fokus on uuden ohjelmakauden käynnistämisessä.  

Kainuun liiton talousarvion 2023 toimintatuotot ja toimintakulut ovat molemmat yhteensä 3 687 274 euroa. Vuoden 2023 talousarviossa ei esitetä kuntien maksuosuuksien nostoja, vaan osuudet pysyvät vuoden 2022 tasolla (yhteensä 2 617 121 euroa).   

Jäsenmaksuosuuksien lisäksi Kainuun kuntien kanssa on päästy sopimukseen 80 000 euron erillisrahoituksesta kuntien ja Kainuun liiton yhteistä ICT-henkilöresurssia varten. Kajaani ei osallistu ICT-henkilöresursointiin. Ajatus Kainuun kuntien ja Kainuun liiton yhteisestä ICT-henkilöresurssista syntyi toukokuun 2022 kuntakierrosten yhteydessä. Peruste uuden henkilön palkkaamiselle on kustannustehokkuus verrattuna ostopalveluina toteutettuihin ICT-palveluihin.   

Uuden tietohallintopäällikön toivotaan aloittavan vuoden 2023 alussa, ja hänen tehtävänsä tulevat olemaan vastata tietohallintopalveluiden kehittämisestä ja koordinoinnista Kainuun kunnille (poislukien Kajaani) ja Kainuun liitolle. Tehtäviin kuuluu myös mm. ulkoistettujen ICT-palvelujen laadun varmistaminen ja edunvalvonta sekä palvelutuotannon kokonaisvastuu.   

Lisätietoa talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta voitte lukea Kainuun liiton sivuilta.  

Pääoman siirto tulevaisuusrahastoon 

Kainuun mainetyötä ajatellen yksi tärkeimmistä työkaluista maakunnallemme on ollut vuonna 2015 Kainuun maakuntavaltuuston perustama Kainuun tulevaisuusrahasto. Tulevaisuusrahastoa käytetään pääasiassa kainuulaisten ja Kainuun alueella toteutettavien AV- ja elokuvatuotantojen tukemiseen. Tuoreita esimerkkejä rahaston käyttökohteista ovat mm. Kassu Halosesta kertova dokumenttielokuva Melodian mestari – Kassu Halonen, ja Vaietut arktiset sodat -dokumenttisarja.  

Talousarvioon vuodelle 2023 on merkitty 100 000 euron määrärahavaraus menopuolella tulevaisuusrahastosta myönnettäville tukiavustuksille. Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että rahastoon siirrettäisiin 100 000 euroa edellisten tilikausien yli-/alijäämätililtä. Näin mahdollistetaan myös tulevien av-projektien tukeminen rahastosta ja niiden Kainuulle tuoma taloudellinen hyöty ja tunnettuuden kasvu.  

 

 Maakuntahallituksen kokouksen 07.11.2022 päätöksiä lyhyesti

 

* Kainuun edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Talousarvio 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2023-2025: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. (Maakuntavaltuusto käsittelee talousarviota vuodelle 2023 joulukuun kokouksessaan.)

* Pääoman siirto tulevaisuusrahastoon: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. (Maakuntavaltuusto käsittelee asiaa joulukuun kokouksessaan.)

* Kainuun kuntien ja Kainuun liiton yhteinen ICT-henkilöresurssointi: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistaminen, Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Aluekehittämisen keskustelut v. 2023: Merkittiin tiedoksi.

* Kainuun metsäbio- ja biokiertotalouden investointien edistäminen – KAMBIO -hanke: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (TOPSU) 2022-2023: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. (Huom! korjattiin toimeenpanosuunnitelman nimi oikeaksi)

* Barentsin nuorisovaltuusto BRYC:n jäsenten nimeäminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Viranhaltijapäätökset: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 19.09.-07.10.2022: Merkittiin tiedoksi.

* Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi.

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Merkittiin tiedoksi.

sekä lisälistalta

*Eron myöntäminen Minna Saastamoiselle maakuntahallituksen varajäsenyydestä: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. (Maakuntavaltuusto käsittelee asiaa joulukuun kokouksessaan.)

*Maakuntahallituksen varajäsenen valinta Minna Saastamoisen tilalle: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. (Maakuntavaltuusto käsittelee asiaa joulukuun kokouksessaan.)

Lisätietoja

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen
+358 45 317 9050, sakari.seppanen@vuokatti.net