Maakuntahallitus: peltomaiden ja talousmetsien merkitys hiilensidonnassa huomioitava uudessa ilmastolaissa

Kainuun maakuntahallitus otti kantaa lausuntokierroksella olevaan ilmastolakiin 6. syyskuuta pitämässään kokouksessa. Maakuntahallitus tähdensi, että Kainuussa mittava osuus pelloista on nurmea, jonka merkitys hiilensitojana on merkittävä. Tämä tulisi huomioida parhaillaan lausuntokierroksella olevassa ilmastolaissa nykyistä paremmin. Ilmastolaissa olisi kiinnitettävä huomiota laajemmin myös talousmetsien aktiivisen hoidon ja käytön sekä puun jatkojalostuksen merkitykseen hiilensitojina.

Maakuntahallitus keskusteli kokouksessaan myös uudesta luonnonsuojelulaista annettavasta lausunnosta. Maakuntahallitus esitti kantanaan, että lainsäädännön jatkovalmistellussa otetaan tarkasteluun ja huomioidaan mahdollinen korvausvelvollisuus hankkeiden toteutumisen tahallisen viivästyttämisen yhteydessä. Lisäksi olisi välttämätöntä, että maanomistajia kuullaan riittävällä tavalla ja asianmukaisesti luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä.

Kainuuseen ilmasto- ja ympäristöasiain neuvottelukunta

Maakuntahallitus päätti ilmasto- ja ympäristöasiain neuvottelukunnan perustamisesta Kainuuseen. Neuvottelukunta muun muassa seuraa ilmaston ja ympäristön tilaa sekä indikaattoreita, joilla mitataan Kainuu-ohjelmassa määriteltävien ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteutumista. Se myös koordinoi Kainuun ilmasto- ja ympäristöasioihin liittyvä yhteistyötä ja Kainuu-ohjelman ympäristö- ja ilmastotoimenpiteitä.

Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään uudella kokoonpanolla 27.9.2021

Maakuntahallituksen kokouksen esityslista

https://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20212205

Maakuntahallituksen päätöksiä 6.9.2021

* Lausunto luonnoksesta uudeksi ilmastolaiksi: Käydyn keskustelun jälkeen lausunto hyväksyttiin seuraavalla täydennyksellä:

Maakuntahallitus korosti että pitää lisätä maanviljelyn ja ruoan tuotannon keinoja hillitä ilmastonmuutosta ja kasvattaa hiilinieluja. Niin ikään Kainuun metsät muodostavat kansallisesti merkittävät hiilinielut ja -varastot. Metsien ja puun rooli hiilinieluina ei saa tarkoittaa metsien museointia, vaan aktiivista metsien hoitoa sekä metsistä saatavien uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä korvaamaan fossiilisia mahdollisimman pitkäikäisten tuotteiden raaka-aineina. Kainuussa hyvin hoidetut sekä aktiivisessa ja kestävässä käytössä olevat metsät muodostavat hiilinielun ja pitkäikäiset tuotteet, joihin Kainuun metsien raaka-aineita käytetään, hiilivaraston.

 * Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi ja eräisen siihen liittyvien lakien muuttamisesta:

Käydyn keskustelun jälkeen lausunto hyväksyttiin seuraavalla täydennyksellä: Kainuun liitto esittää, että lainsäädännön jatkovalmistellussa otetaan tarkasteluun ja huomioidaan mahdollinen korvausvelvollisuus hankkeiden toteutumisen tahallisen viivästyttämisen yhteydessä. Kainuun liitto pitää välttämättömänä, että maanomistajia kuullaan riittävällä tavalla ja asianmukaisesti luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä.

 * Edustajien nimeäminen Kainuun koulutusasiain neuvottelukuntaan toimikaudelle 2021-2025: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Maakuntahallitus päätti lisäksi, että nimeämispyynnössä huomioidaan tasa-arvokokonaisuus.

* Edustajien nimeäminen Kainuun Venäjä -strategiaryhmään toimikaudelle 2021-2025: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti seuraavilla lisäyksillä: Nimeämiset pyydetään myös kaikilta Kainuun kunnilta, Idän Taigalta ja Pohjois-Pohjanmaan liitolta. Maakuntahallitus päätti lisäksi, että nimeämispyynnössä huomioidaan tasa-arvokokonaisuus.

* Ilmasto- ja ympäristöasiain neuvottelukunnan perustaminen: Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin esityslistan mukaisesti seuraavilla lisäyksillä: Nimeämiset pyydetään myös Kuhmon Woodpolikselta, Kainuun Yrittäjät ry:ltä ja ProAgria Itä-Suomelta. Maakuntahallitus päätti lisäksi, että nimeämispyynnössä huomioidaan tasa-arvokokonaisuus.

* Edustajien nimeäminen Kainuun hyvinvointialueen poliittiseen seurantaryhmään: Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti nimetä Kainuun liiton edustajiksi Kainuun hyvinvointialueen poliittiseen seurantaryhmään Timo Korhosen ja Terttu Huttu-Juntusen. Maakuntahallitus päätti lisäksi, että maakuntahallituksen vaihtuessa uusi maakuntahallitus päättää edustajien nimeämisestä omalta osaltaan myöhemmin.

* Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

* Kainuun liiton lausunnot ajalla 10.08.-30.08.2021: Merkittiin tiedoksi.

* Tiedoksi merkittävät asiat: Merkittiin tiedoksi.

* Kainuun Edunajaminen: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi.

* Lausunto luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi 2022-2029: Käydyn keskustelun jälkeen lausunto hyväksyttiin seuraavalla täydennyksellä: Itäisen Suomen maakuntaliittojen yhteisen lausunnon ohella Kainuun maakuntahallitus pitää erittäin tärkeänä, että investointiohjelmassa huomioidaan Kainuun saavutettavuuden ja aluetalouden kannalta merkittävät liikenneinvestoinnit mm. valtatien 5 kehittämistarpeet koko laajuudessaan. Valmistelussa on tarpeen katsoa liikennejärjestelmää kokonaisuutena alueellisesti epätasapainoisen resurssien kohdentamisen sijasta. Valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa eikä etenkään investointiohjelmaa ole tarkasteltu aluekehityksen ja liikennejärjestelmän kokonaisuutena eikä niitä ole riittävästi arvioitu alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien näkökulmasta.

 * Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon vahvistaminen: Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti hyväksyä maakuntajohtajan kokouksessa esittelemän ehdotuksen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokoonpanoksi muutamilla lisäyksillä. Maakuntahallitus päätti lisäksi, että nimeämispyynnössä huomioidaan tasa-arvokokonaisuus.

MYR kokoonpano maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti:

Varsinaiset jäsenet                                           Varajäsenet

Hyrynsalmi                                                          Hyrynsalmi

Kajaani                                                                 Kajaani

Kuhmo                                                                 Kuhmo

Paltamo                                                               Paltamo

Puolanka                                                             Puolanka

Ristijärvi                                                               Ristijärvi

Sotkamo                                                              Sotkamo

Suomussalmi                                                      Suomussalmi

Kainuun ELY-keskus (2 jäsentä + 2 varajäsentä)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (1 jäsen + 1 varajäsen)

Suomen Metsäkeskus (1 jäsen + 1 varajäsen)

 

(Varsinaiset                                                        Vara)

SAK:n ammatillinen järjestö                             SAK

STTK                                                                      Akava

Kauppakamari/Kajaanin osasto                      EK

Kainuun Yrittäjät ry                                            Kainuun Yrittäjät ry

MTK-Pohjois-Suomi                                           MTK-Pohjois-Suomi

Kainuun järjestöasiainneuvottelukunta (1 jäsen ja 1 varajäsen)

Asiantuntijat seuraavista organisaatioista:

  • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
  • Kajaanin yliopistokeskus
  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • Kajaanin ammattiopisto
  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (liikenne va.)
  • ProAgria Itä-Suomi (Kainuu)
  • Luonnonvarakeskus (LUKE)

* Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus: Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi ja toimenpiteitä varten, että maakuntahallitus näkee tärkeäksi Kainuun liiton roolin vaalien äänestysaktiivisuuden nostamisessa.

* Hallintojohtajan tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Hallintojohtaja Paula Halonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Lisätietoja:

Maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 7970 197

Hallintojohtaja Paula Halonen, puh. 044 4100 728