Kainuun liiton logo

Maakuntavaltuusto 13.6.2022

Kainuun maakuntavaltuusto kokoontui maanantaina 13.6. vuoden toiseen kokoukseensa. Sokos Hotel Valjuksessa pidettyä hybridikokousta oli mahdollista seurata myös Kainuu YouTube-kanavan kautta. Kokouksen anti keskittyi hallinnollisiin päätöksiin. Esityslistalla olivat mm. vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen, henkilöstöraportti ja arviointikertomus vuodelta 2021. Tämän lisäksi valtuustolle esiteltiin kauden 4/2022 talouden seurannan raportti. Seuraavaksi valtuuston kokouksen päivämääräksi hyväksyttiin 13.12.2022. 

Vuosi 2021
– toimintakertomus, tilinpäätös, henkilöstöraportti ja arviointikertomus

Kainuun liiton vuosi 2021 oli poikkeuksellisen työntäyteinen. Mm. Kainuu-ohjelman laaja-alainen ja osallistava valmistelu sekä lentoliikenteen jatkuvuuden turvaaminen ja Liikenne 12 -suunnitelman valmisteluun vaikuttaminen vaativat liiton henkilökunnalta aikaa ja työpanosta. Vuosi muistetaan myös poikkeuksellisen pitkästä neuvottelusta liittyen uuden EU:n ohjelmakauden maakunnittaisiin rahoituskehyksiin.

Toimintavuonna 2021 edunajaminen ja mainetyö olivat jälleen toiminnan keskiössä. Keskeisinä edunajamisen tavoitteina olivat Kainuun positiivisen rakennemuutoksen tukeminen mm. osaavan työvoiman saannin varmistamisen kautta sekä Kainuun saavutettavuuden parantaminen niin liikenneinfrastruktuuria kuin tietoliikenneyhteyksiäkin ylläpitämällä ja kehittämällä. Myös investointien varmistaminen edunajamisen keinoin, maakunta-, sote- ja kunta-asiat sekä paikkariippumaton työ ja monipaikkaisuus olivat osa edunajamisen päätavoitteista.

Aluekehityksen puolella vuotta värittivät erityisesti jo mainittu maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman (osa Kainuu-ohjelmaa) laatiminen sekä Kainuun Etu Oy:n lakkauttaminen, joka vahvistetiin huhtikuussa 2021. Kainuun liitto sai prosessissa hallinnoitavakseen kuusi kansainvälistä hanketta, joista viisi elinkeinojen ja aluekehityksen vastuualueelle.

Myös uuden ennakoinnin ja seurannan toimintamallin laatiminen aloitettiin. Malli tulee palvelemaan erityisesti Kainuun hyvinvointialueen tarpeita vuodesta 2023 eteenpäin.

Vuonna 2021 valmistui myös Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamista koskeva maakuntakaavaluonnos sekä tuulivoimaloiden alueiden soveltuvuuden arviointi ja Kainuun maiseman perusselvitys. Liikennepuolella Kainuun liitto osallistui vastuutahona viiteen eri hankkeeseen liittyen mm. Pohjois-Suomen kehittyvään lentoliikenteeseen ja Barentsin alueen logistiikkaan.

Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessa vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä sai käsiteltäväksi myös vuoden 2021 henkilöstöraportin ja arviointikertomuksen.

Kainuun liiton tilikauden tulos oli n. 16 000 euroa. Tilikauden yli-/alijäämä oli 54 928,71 euroa, joka kirjataan tilinpäätöksessä yli-/alijäämätilille. Vuonna 2021 koronapandemia näkyi esimerkiksi siinä, että mm. matkakustannukset ja tarvikekulut sekä palveluiden ostot jäivät alle budjetin.

Tarkastuslautakunnan laatimassa arviointikertomuksessa todetaan Kainuun liiton toiminnan olleen hyvää. Tavoitteet on pääosin saavutettu aikataulussa. Esille nostettiin mm. toiminnan vaikuttavuuden seurannan kehittäminen ja edunvalvonnan onnistumisten vahvempi esilletuonti.

Henkilökunnan koko vuonna oli kasvanut yhdellä edellisvuoteen nähden. Vuoden 2021 palvelussuhteiden määrä oli 31, joista 19 vakinaisia ja 12 määräaikaisia palvelussuhteita. 

Pääoman siirto tulevaisuusrahastoon 

Vuonna 2015 Kainuun liitto on perustanut ns. tulevaisuusrahaston, josta on suunnattu av-tukiavustusta projekteille, jotka edesauttavat liiton tavoitteita ja Kainuun yleistä mainetyötä. 2015–2019 vuosien välisenä aikana Kainuun liitto on myöntänyt n. 200 000 euroa av-tukia. Toteutuneet tuotannot ovat tuoneet maakunnan aluetalouteen noin 1.9 miljoonan euron lisän.

Tulevaisuusrahaston pääoma on tullut kulutetuksi loppuun 2021. Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessa maakuntahallituksen esityksen, että tulevaisuusrahastoon siirrettävän pääoman siirto 100 000 euroa tehdään taseesta edellisten tilikausien yli-/alijäämätililtä. 

Tallenne kokouksesta:
https://www.youtube.com/watch?v=BSajwasfW9E 

Kokouksen esityslista, jonka liitteinä kokouksessa käsitellyt asiakirjat:

Lisätietoja 

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mikko Polvinen, +358 40 751 0297

Maakuntajohtaja Pentti Malinen, +358 44 7970 197, pentti.malinen@kainuunliitto.fi

Hallintojohtaja Paula Halonen, +358 44 4100 728, paula.halonen@kainuunliitto.fi