Maakuntavaltuuston kokous 28.3.2022 

Kainuun maakuntavaltuusto kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 28.3.2022. Etäyhteyksin pidetyssä kokouksessa käsiteltiin mm. maakuntahallituksen saamat valtuustoaloitteet, Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistuksen tilannekatsaus sekä Kainuun edunajamisen tavoitteet ja kärkihankkeet. Lisäksi maakuntavaltuusto valitsi maakuntahallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Sakari Seppäsen Sotkamosta.

Sakari Seppänen maakuntahallituksen puheenjohtajaksi 

Maakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti Sakari Seppäsen maakuntahallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Seppänen on myös Sotkamon kunnanhallituksen puheenjohtaja. Hän johtaa puhetta seuraavassa maakuntahallituksen kokouksessa 4.4.2022.

Linjapuheessaan Sakari Seppänen nosti esille mainetyön merkityksen Kainuun edunajamisessa ja imagon rakentamisessa. Seppänen näki Arctic Lakeland-konseptin olevan hyvä pohja kansainväliselle näkyvyydelle erityisesti matkailun viitekehyksessä, mutta painotti myös työvoimarekrytoinnin ja asukasmarkkinoinnin merkitystä maakunnalle.

Joulukuussa hyväksyttyä Kainuu-ohjelmaa ja sen sisältöä Seppänen piti onnistuneena. Erityisesti muuttovoiton hakeminen sekä kestävän kehityksen edistäminen ovat jääneet hänen mieleensä. Hän totesi myös monipaikkaisen asumisen olevan hyvä mahdollisuus Kainuulle. Samalla hän korosti saavutettavuuden merkitystä ja liikenneinfrastruktuurin sekä tietoliikenneyhteyksien kehittämisen ja ylläpidon tarvetta.

Seppänen kertoi, että kansainvälisen kentän mullistusten myötä myös perustavanlaatuiset teemat kuten huoltovarmuus ja energiatuotanto ovat nousseet vahvasti esille. Hän näkee liiton mahdollistajana etsittäessä vaihtoehtoisia ratkaisuja esimerkiksi energiapuun korvaamiselle.

Puheensa lopuksi Seppänen nosti esille maakunnan tasapuolisen kehittämisen sekä yhteistyön tarpeen. Hänen mielestään Kainuun kuntien ei tulisi kilpailla keskenään, vaan hakea yhteistyötä niin maakunnan sisällä kuin ulkopuoleltakin ja vahvistaa omaa osaamistaan. Näin Kainuusta saadaan kiinnostava paikka yritystoiminnalle ja hyvä paikka elää.

Esitämme Seppäselle muutamia kysymyksiä hänen uuteen tehtäväänsä liittyen. Niistä voitte lukea Kainuun liiton sivuilta lähitulevaisuudessa.

Kainuun edunajamisen tavoitteet ja kärkihankkeet 

Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessa Kainuun edunajamisen tavoitteet ja kärkihankkeet aikavälille 2022–2024. Tavoitteet nojautuvat vahvasti Kainuun aluekehityksen tilannekuvaan, ja ne tähtäävät jokaisen Kainuun kunnan ja alueen omien vahvuuksien tunnistamiseen ja täysimääräiseen hyödyntämiseen. Laajoja tavoitteita ovat Kainuun positiivisen rakennemuutoksen tukeminen, saavutettavuuden parantaminen, investointien varmistaminen, maakunta- ja kuntatason vahvistaminen sekä kansainvälinen edunajaminen ja rajayhteistyö.

Positiivista rakennemuutosta edistetään hakemalla valtakunnallista ja kv. tukea osaavan työvoiman saannin varmistamiseen. Tavoitteeseen pyritään mm. panostamalla kv. opiskelijoiden rekrytointi- ja koulutushankkeeseen, maakunnan mainetyöhön sekä erilaisiin työvoiman saatavuutta parantaviin koulutushankkeisiin. Tämän lisäksi tulevina vuosina panostetaan osaamiskeskittymien (mm. Vuokatti, Woodpolis ja LUMI-supertietokone) vahvistamiseen maakunnan älykkään erikoistumisen strategian mukaisesti (ÄES).

Saavutettavuutta maakunnassa kehitetään mm. perinteisten liikenneinfrastruktuurien parantamisen kautta ja varmistamalla Kainuun lentoliikenteen jatkuminen markkinaehtoisena. Myös tietoliikenneyhteyksien ja datapalvelunkeskusten kehittäminen sekä sähkö- ja jakeluverkkoihin liittyvät toimenpiteet on sisällytetty tavoitteisiin.

Kansainvälinen edunajaminen ja erityisesti rajayhteistyö ovat parhaillaan murroksessa Ukrainan sodan vuoksi. EU:n suuntaan tapahtuva edunvalvonta tulee korostumaan, ja sitä toteutetaan yhteistyössä muiden Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa samoin kuin aikaisemminkin.

Edunajamisen linjauksiin sisältyy Kainuun liiton edunajamisen toimintamalli, joka määrittää edunajamisen toimintakanavat ja tasot. Toiminta pohjautuu hyvään yhteistyöhön sekä tiiviiseen yhteydenpitoon mm. jäsenkuntien, muiden maakuntien liittojen sekä alueellisten sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja 

maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mikko Polvinen
+358 40 751 0297
mikko.polvinen@kuhmo.net

maakuntahallituksen puheenjohtaja Sakari Seppänen
+358 45 317 9050
sakari.seppanen@vuokatti.net

maakuntajohtaja Pentti Malinen
+358 44 7970 197
pentti.malinen@kainuunliitto.fi