Nostetta Euroopan alueille osaamispotentiaalin hyödyntämisellä

Kuva: Euroopan komissio

Kainuu on hyvä esimerkki alueesta, jolla työvoima vähenee ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on pieni ja joilta nuoria muuttaa pois enemmän kuin niille tulee. Samanlaisia haasteita on monilla alueilla Euroopassa. Näillä alueilla väestö ikääntyy ja ne jäävät jälkeen työntekijöiden osaamisen kehityksessä. Tähän pyritään vaikuttamaan tiedonannon ”Osaamispotentiaali käyttöön Euroopan alueilla” osoittamin keinoin.

EU on sitoutunut siihen, ettei ketään eikä yhtäkään aluetta jätetä jälkeen. Tämän tavoitteen kannalta on ratkaisevan tärkeää pyrkiä parantamaan osaamiskehitysloukkuun joutuneiden alueiden häiriönsietokykyä ja houkuttelevuutta.

Tämän vuoksi komissio on ottamassa käyttöön ”osaamisen edistämismekanismin”. Sillä autetaan työikäisen väestön nopeasta vähenemisestä kärsiviä EU:n alueita kouluttamaan, pitämään ja houkuttelemaan ihmisiä, taitoja ja osaamista, joita ne tarvitsevat selvitäkseen väestörakenteen muutoksen vaikutuksista.

Mekanismi esiteltiin 17.1.-23 annetussa tiedonannossa ”Osaamispotentiaali käyttöön Euroopan alueilla”. Se on vuoden 2023 ensimmäinen keskeinen aloite, jolla edistetään komission ehdottamaa Euroopan osaamisen teemavuotta, jonka tavoitteena on antaa uutta pontta uudelleen- ja täydennyskoulutukseen. Tiedonannossa esitetään räätälöityjä, paikkakohtaisia ja moniulotteisia ratkaisuja, kuten olemassa olevien EU:n rahastojen ja aloitteiden käyttö niiden alueiden tukemiseksi, joihin käynnissä oleva väestörakenteen muutos ja sen sivuvaikutukset vaikuttavat eniten. Toiseksi pyritään estämään alueellisten erojen kasvaminen ja uusien erojen syntyminen EU:ssa.

”EU:n periaatteiden kulmakivenä on varmistaa, että kaikilla eurooppalaisilla on samat mahdollisuudet riippumatta siitä, millä alueella he ovat syntyneet. Innovointi ja koulutus auttavat varmistamaan, että kaikilla EU:n alueilla, erityisesti maaseudulla, on kannustava innovaatioekosysteemi ja osaamisreservi, joiden avulla ne voivat parantaa kilpailukykyään ja vaurastua.” Innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava komission jäsen Mariya Gabriel – 17/01/2023

EU:n jäsenvaltioiden työikäisen väestön määrä laskee jyrkästi

Työikäinen väestö EU-maissa on vähentynyt 3,5 miljoonalla vuosina 2015–2020, ja sen odotetaan vähenevän vielä 35 miljoonalla vuoteen 2050 mennessä. Työikäisen väestön väheneminen, korkeakoulututkinnon suorittaneiden pieni osuus ja 15–39-vuotiaiden poismuutto vaikuttavat vakavasti 82 alueeseen (joilla asuu lähes 30 prosenttia EU:n väestöstä) 16 jäsenvaltiossa. Näillä alueilla on erityisiä rakenteellisia haasteita, kuten työmarkkinoiden ja yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen tehottomuus, innovoinnin, julkishallinnon ja yritysten kehittämisen heikot tulokset sekä palvelujen heikko saatavuus. Vastaamalla näihin haasteisiin nämä alueet voisivat houkutella lisää ammattitaitoisia työntekijöitä. Monet näistä alueista ovat jo osaamiskehitysloukussa, ja monet muut ovat vaarassa joutua tällaiseen loukkuun. Jos tilanteeseen ei puututa, se uhkaa EU:n pitkän aikavälin hyvinvointia.

Osaamispotentiaali käyttöön olemassa olevien EU:n rahastojen ja aloitteiden avulla

Tiedonannossa korostetaan myös sitä, miten EU:n nykyisillä välineillä ja toimintapolitiikoilla voidaan tukea talouden elvyttämistä ja tarvittavien taitojen kehittämistä, jotta vaikeuksissa oleville alueille saataisiin houkuteltua paljon mahdollisuuksia tarjoavaa toimintaa muun muassa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. Esimerkiksi uusi eurooppalainen innovaatio-ohjelma sisältää syväteknologian osaajia koskevan aloitteen. Kyseessä on lippulaivahanke, jolla puututaan syväteknologian alojen osaamisvajeeseen ja joka kattaa kaikki Euroopan alueet.

Lisäksi tiedonannossa kerrotaan, miten koheesiopolitiikalla autetaan näitä alueita nyt ja tulevaisuudessa monipuolistamaan talouttaan, parantamaan palvelujen saatavuutta, tehostamaan julkishallintoa ja varmistamaan alue- ja paikallisviranomaisten osallistuminen erityisten paikkakohtaisten strategioiden avulla.

Tiedonannossa on myös monia esimerkkejä kansallisista ja alueellisista aloitteista ja parhaista käytännöistä, joilla vastataan paikallistason rakenteellisiin haasteisiin ja houkutellaan osaajia alueelle. Helpottaakseen vastavuoroista oppimista komissio jatkaa yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa ja kartoittaa jäsenvaltioiden ilmoittamat väestökehityksen suurimmat haasteet ja esimerkit toimintapolitiikoista ja hankkeista, joilla pyritään hallitsemaan väestörakenteen muutoksen vaikutuksia.

Komissio raportoi säännöllisesti tiedonannon täytäntöönpanosta. Erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa seurataan tarkasti onko tiedonannolla vaikutusta lähivuosien alue- ja rakennepolitiikkaan.

Lisätietoja

Osaamispotentiaali käyttöön Euroopan alueilla

Kertomus väestönmuutoksen vaikutuksesta muuttuvassa ympäristössä

Kysymyksiä ja vastauksia: Osaamispotentiaali käyttöön Euroopan alueilla ja väestökertomus

Tietokooste: Osaamispotentiaali käyttöön Euroopan alueilla