Osaamisen teemavuodesta saavutettu yksimielisyys

 

Komissio on tyytyväinen Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden välillä Euroopan osaamisen teemavuodesta saavutettuun poliittiseen yhteisymmärrykseen. Komissio esitti viime lokakuussa muille lainsäädäntöelimille ehdotuksensa Euroopan osaamisen teemavuodesta.

”Euroopan osaamisen teemavuodessa keskitytään muun muassa oppimismahdollisuuksiin, liikkuvuuteen ja pätevyyden tunnustamiseen, jotta EU pystyy sekä houkuttelemaan että kouluttamaan ihmisiä, joilla on tarvittavat taidot. Tämä on tärkeä askel, jotta voidaan puuttua osaamistarpeisiin ja työvoimapulaan ja varmistaa, että vihreä ja digitaalinen siirtymä sekä talouden elpyminen ovat osallistavia, eikä niiden yhteydessä ketään jätetä jälkeen.
Eurooppalaisen elämäntavan edistämisestä vastaava varapuheenjohtaja Margaritis Schinas – 07/03/2023

 

Euroopan osaamisen teemavuoden aikana komissio, Euroopan parlamentti, jäsenmaat, työmarkkinaosapuolet, julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut, kauppa- ja teollisuuskamarit, koulutuksen järjestäjät, työntekijät ja yritykset tekevät yhteistyötä ja edistävät taitojen kehittämistä, millä parannetaan kaikkien ammatti- ja yksityiselämään liittyviä mahdollisuuksia. Euroopan kilpailukyky paranee, kun saadaan lisää työvoimaa ja varmistetaan, että vihreä ja digitaalinen siirtymä sekä talouden elpyminen ovat sosiaalisesti tasapuolisia ja oikeudenmukaisia.

Vihreä siirtymä voi luoda jopa miljoona uutta työpaikkaa EU:hun vuoteen 2030 mennessä, mutta yrityksillä on usein vaikeuksia löytää työntekijöitä, joilla on oikeanlaiset taidot: työvoimapula keskeisillä aloilla ja työpaikat vihreän siirtymän aloilla kaksinkertaistuivat vuosien 2015 ja 2021 välillä. Lisäksi digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi osoittaa, että neljällä kymmenestä aikuisesta ja joka kolmannella Euroopassa työskentelevistä ei ole digitaalisia perustaitoja. Euroopan osaamisen teemavuoden puitteissa puututaan osaamisvajeeseen esimerkiksi hyödyntämällä kansallisia toimia ja tuomalla esiin olemassa olevia ja uusia EU:n aloitteita, myös EU:n tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia. Tarkoituksena on tukea näiden aloitteiden toteuttamista ja edistää osaamiseen liittyvien toimien ja tapahtumien järjestämistä kaikkialla EU:ssa.

Euroopan osaamisen teemavuodella on neljä keskeistä tavoitetta:

  • Edistetään investointeja koulutukseen ja osaamisen parantamiseen, jotta työntekijät voivat pysyä työelämässä tai löytää uusia työpaikkoja.
  • Varmistetaan, että taidot vastaavat työnantajien tarpeita. Tätä varten tehdään tiivistä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa.
  • Sovitetaan ihmisten toiveet ja taidot yhteen työmarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien kanssa. Painotetaan erityisesti vihreään ja digitaaliseen siirtymään ja talouden elpymiseen liittyviä mahdollisuuksia.
  • Houkutellaan EU:n ulkopuolelta työvoimaa, jolla on tarvittavat taidot.

Suunnitellut aloitteet ja toimet

Teemavuotta juhlistetaan Euroopan osaamisen teemavuoden festivaalilla Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta. Festivaali yhdistää osaamiseen liittyviä toimia, joita toteutetaan samanaikaisesti eri puolilla Eurooppaa. Osaamisen teemavuosi jatkuu toukokuuhun 2024 asti, ja sen aikana käynnistetään ja edistetään monia toimia ja aloitteita. Toimissa keskitytään olemassa olevien välineiden täytäntöönpanoon. Tämän lisäksi hyväksytään useita uusia EU:n ehdotuksia, joilla tuetaan käynnissä olevia toimia ja edistetään osaamisen kehittämistä jäsenmaissa edelleen. Komissio aikoo hyväksyä digitaalista koulutusta ja osaamista koskevan paketin, jolla parannetaan digitaalitaitoja ja -koulutusta.

Seuraavat vaiheet

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission poliittinen yhteisymmärrys on vielä määrä hyväksyä virallisesti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Komissio kehottaa jäsenmaita nimittämään Euroopan osaamisen teemavuotta varten kansallisen koordinaattorin, jotta voidaan varmistaa toimien koordinointi kansallisella tasolla.

Tausta

Jäsenvaltiot ovat vahvistaneet vuoteen 2030 ulottuvat EU:n sosiaaliset tavoitteet, joiden mukaan vähintään 60 prosenttia aikuisista osallistuu koulutukseen vuosittain. Ne ovat jo esittäneet kansalliset toimensa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä on tärkeää myös, jotta saavutetaan vähintään 78 prosentin työllisyysastetavoite vuoteen 2030 mennessä.

Vuoden 2030 digitaalikompassissa asetetaan EU:n tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 80 prosentilla aikuisista on ainakin digitaaliset perustaidot ja että EU:ssa on 20 miljoonaa tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijaa. Samalla naisia olisi kannustettava työskentelemään alalla. Euroopan osaamisen teemavuodella edistetään myös vihreän kehityksen teollisuussuunnitelmaa, jolla parannetaan Euroopan hiilineutraalin teollisuuden kilpailukykyä ja tuetaan ilmastoneutraaliutta.

Jäsenmaiden investointeja täydennys- ja uudelleenkoulutukseen voidaan tukea useista EU:n rahoitusvälineistä, kuten Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+)elpymis- ja palautumistukivälineestäDigitaalinen Eurooppa -ohjelmastaHorisontti Eurooppa -puiteohjelmasta ja Erasmus+ -ohjelmasta.

Koko toimintaohjelma ja lisätietoja on saatavilla teemavuoden verkkosivustolla.

Lisätietoja

Euroopan osaamisen teemavuosi

Euroopan osaamisen teemavuoden verkkosivusto

Lehdistötiedote: Komissio käynnistää Euroopan osaamisen teemavuoteen liittyvät toimet

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan osaamisen teemavuodesta 2023

 Lähde: Euroopan komission verkkosivut