Teollisuussuunnitelma vihreän kehityksen ohjelmalle

Kuva: Euroopan komissio

Euroopan komissio esitti helmikuun alussa vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelman, jolla parannetaan Euroopan hiilineutraalin teollisuuden kilpailukykyä ja tuetaan nopeaa siirtymistä ilmastoneutraaliuteen. Teollisuussuunnitelman tavoitteena on luoda suotuisampi ympäristö, jotta voidaan lisätä Euroopan kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavien hiilineutraalien teknologioiden ja tuotteiden tuotantokapasiteettia EU:ssa.

Suunnitelma perustuu aiempiin aloitteisiin ja tukeutuu EU:n sisämarkkinoiden vahvuuksiin. Sillä täydennetään meneillään olevia Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja RePowerEU-suunnitelman toimia. Suunnitelma rakentuu neljän pilarin varaan: ennakoitava ja yksinkertaistettu sääntely-ympäristö, rahoituksen saannin nopeuttaminen, osaamisen parantaminen ja avoin kauppa häiriönsietokykyisten toimitusketjujen luomiseksi.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan meillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus toimia tienraivaajana. ”Toimimalla nopeasti, kunnianhimoisesti ja päättäväisesti voimme varmistaa EU:n teollisuuden johtavan aseman nopeasti kasvavalla hiilineutraalin teknologian alalla. Eurooppa on päättänyt olla puhtaan teknologian vallankumouksen etujoukoissa. Yrityksille ja työntekijöille tämä merkitsee sitä, että taidot muunnetaan laadukkaiksi työpaikoiksi ja innovaatiot saatetaan massatuotantoon yksinkertaisemman ja nopeamman sääntelykehyksen ansiosta. Rahoituksen parempi saatavuus mahdollistaa keskeisten puhtaan teknologian alojen nopean kasvun.”

  1. Ennakoitava ja yksinkertaistettu sääntely-ympäristö

Suunnitelman ensimmäinen pilari on sääntelykehyksen yksinkertaistaminen.

Komissio antaa ehdotuksen hiilineutraalia teollisuutta koskevaksi säädökseksi, jossa määritellään hiilineutraalin teollisuuden kapasiteettia koskevat tavoitteet ja esitetään sääntelykehys, joka soveltuu kapasiteetin nopeaan käyttöönottoon. Näin varmistetaan yksinkertaistetut ja nopeutetut lupamenettelyt, edistetään eurooppalaisia strategisia hankkeita ja kehitetään standardeja tukemaan teknologioiden laajentamista sisämarkkinoilla.

Kehystä täydennetään kriittisiä raaka-aineita koskevalla säädöksellä, jotta varmistetaan keskeisten teknologioiden tuotannolle olennaisten raaka-aineiden, kuten harvinaisten maametallien, riittävä saatavuus, sekä sähkömarkkinoiden rakenneuudistuksella, jotta kuluttajat hyötyisivät uusiutuvan energian halvemmasta hinnasta.

  1. Rahoituksen saannin nopeuttaminen

Teollisuussuunnitelman toisen pilarin tarkoituksena on nopeuttaa investointeja ja rahoitusta puhtaan teknologian tuotantoon EU:ssa. Julkinen rahoitus yhdessä Euroopan pääomamarkkinaunionin edistymisen kanssa voi vapauttaa valtavat määrät vihreää siirtymää varten tarvittavaa yksityistä rahoitusta. Kilpailupolitiikan puitteissa komissio pyrkii takaamaan tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla ja helpottamaan samalla jäsenvaltioiden mahdollisuuksia myöntää tarvittavaa tukea vihreän siirtymän vauhdittamiseksi. Tuen myöntämisen nopeuttamiseksi ja yksinkertaistamiseksi Euroopan komissio kuulee EU-maita valtiontuen tilapäisten kriisi- ja siirtymäpuitteiden tarkistamisen yhteydessä ja lisäksi tarkistaa yleistä ryhmäpoikkeusasetusta vastaamaan paremmin vihreän kehityksen ohjelmaa nostamalla vihreiden investointien tuen ilmoituskynnysarvoja. Tämä auttaa muun muassa virtaviivaistamaan ja yksinkertaistamaan Euroopan yhteistä etua koskeviin tärkeisiin hankkeisiin (IPCEI) liittyvien hankkeiden hyväksymistä.

Komissio aikoo myös helpottaa olemassa olevien EU:n varojen käyttöä puhtaan teknologian innovoinnin, valmistuksen ja käyttöönoton rahoittamiseen. Lisäksi kartoitetaan keinoja lisätä yhteistä EU:n tason rahoitusta, jolla tuettaisiin investointeja hiilineutraalin teknologian valmistukseen. Tämä tuki perustuisi jatkuvaan investointitarpeiden arviointiin. Lyhyellä aikavälillä komissio tarkastelee yhdessä EU-maiden kanssa REPowerEU-ohjelmaa, InvestEU-ohjelmaa ja innovaatiorahastoa, jotta löydettäisiin siirtymäratkaisu tuen myöntämiseen nopeasti ja kohdennetusti. Keskipitkällä aikavälillä komissio aikoo antaa rakenteellisen ratkaisun investointitarpeisiin ehdottamalla Euroopan suvereniteettirahastoa monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisen yhteydessä ennen kesää 2023.

Komissio on tänään hyväksynyt elpymis- ja palautumissuunnitelmaa koskevat uudet ohjeet, joilla autetaan EU-maita saamaan REPowerEU-rahoitusta. Ohjeissa selostetaan nykyisten suunnitelmien muuttamisprosessi ja esitetään REPowerEU-lukujen laatimista koskevat säännöt.

  1. Osaamisen parantaminen

Vihreä siirtymä saattaa vaikuttaa 35–40 prosenttiin kaikista työpaikoista. Euroopan osaamisen teemavuoden keskeisenä tavoitteena onkin kehittää sellaisia taitoja, joita hyvin palkatuissa ja laadukkaissa työpaikoissa tarvitaan, ja suunnitelman kolmannessa pilarissa keskitytään siihen.

Ihmiskeskeistä vihreää siirtymää edistääkseen komissio ehdottaa, että perustetaan hiilineutraaliin teollisuuteen keskittyviä oppilaitoksia (Net-Zero Industry Academies), joissa tarjottaisiin täydennys- ja uudelleenkoulutusohjelmia kehittämään strategisilla teollisuudenaloilla tarvittavia taitoja. Siinä pohditaan myös, miten yhdistetään todelliset taidot tunnustava ”osaaminen etusijalle” -ajattelu tutkintoon perustuviin lähestymistapoihin, miten helpotetaan EU:n ulkopuolisista maista tulijoiden pääsyä työmarkkinoille ensisijaisilla aloilla sekä millaisia toimenpiteitä tulisi ottaa käyttöön osaamisen kehittämiseen tarkoitetun julkisen ja yksityisen rahoituksen edistämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

  1. Avoin kauppa häiriönsietokykyisten toimitusketjujen luomiseksi

Neljännessä pilarissa keskitytään maailmanlaajuiseen yhteistyöhön ja kaupan valjastamiseen palvelemaan vihreää siirtymää reilun kilpailun ja avoimen kaupan periaatteiden mukaisesti EU:n kumppaneiden kanssa tehtyjen sitoumusten ja WTO:n työn pohjalta. Nämä tavoitteet mielessään komissio kehittää edelleen EU:n vapaakauppasopimusten verkostoa ja muita yhteistyömuotoja kumppaneidensa kanssa vihreän siirtymän tukemiseksi. Se kartoittaa myös mahdollisuutta perustaa kriittisten raaka-aineiden klubi, jossa kohtaisivat raaka-aineita kuluttavat ja niitä runsaasti tuottavat maat ja jonka tuella varmistettaisiin maailmanlaajuinen tuotantovarmuus kilpailukykyisen ja monipuolisen teollisuuspohjan avulla, sekä puhtaan teknologian tai hiilineutraalin teollisuuden kumppanuuksia. 

Komissio aikoo myös suojella sisämarkkinoita epäterveeltä kaupalta puhtaan teknologian alalla ja käyttää välineitään varmistamaan, että ulkomaiset tuet eivät vääristä kilpailua sisämarkkinoilla puhtaan teknologian alallakaan.

Tausta

Komission 11. joulukuuta 2019 esittämässä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetetaan tavoitteeksi, että Euroopasta tulee ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Eurooppalaisessa ilmastolaissa vahvistetaan EU:n sitoumus ilmastoneutraaliudesta ja välitavoitteena oleva kasvihuonekaasujen nettopäästöjen vähentäminen vuoden 1990 tasosta vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Hiilineutraaliin talouteen siirryttäessä Euroopan kilpailukyky on vahvasti riippuvainen sen kyvystä kehittää ja valmistaa puhdasta teknologiaa, joka mahdollistaa tämän siirtymän.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti tammikuussa 2023 Davosissa järjestetyssä Maailman talousfoorumissa puheen, jossa hän ilmoitti vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelmasta ja kertoi sen olevan EU:n aloite, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n kilpailuetua puhtaaseen teknologiaan tehtävillä investoinneilla ja jatkaa vakaasti kohti ilmastoneutraaliutta. Suunnitelmalla vastataan myös Eurooppa-neuvoston komissiolle esittämään kehotukseen tehdä tammikuun 2023 loppuun mennessä ehdotuksia, joilla otetaan käyttöön kaikki asiaankuuluvat kansalliset ja EU:n välineet sekä parannetaan investointien perusedellytyksiä, jotta varmistetaan EU:n häiriönsieto- ja kilpailukyky.

Lisätietoa

Vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelma hiilineutraalille aikakaudelle

Valtiontuki: Ehdotus tilapäisistä kriisi- ja siirtymäpuitteista

Kysymyksiä ja vastauksia

Tietokooste

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Euroopan teollisuusstrategia

REPowerEU-lukuja koskevat ohjeet elpymis- ja palautumissuunnitelmien yhteydessä 

Lähde: EU:n komission Suomen-edustuston verkkosivut