Valmisteilla olevan Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 aluetalousvaikutusten arviointi valmistunut 

Kainuun liitto on laatinut osana Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan valmistelua aluetalousvaikutusten arviointiselvityksen. Selvityksessä arvioidaan tuulivoimamaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueiden ja niihin liittyvien voimajohtovarauksien toteutumisen vaikutuksia muihin elinkeinoihin sekä Kainuun alue- ja kuntatalouteen kokonaisuutena. 

Tuulivoimarakentamisen toteutuessa maakuntakaavalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti tuulivoimalat tulevat lisäämään uusiutuvan energian tuotantoa merkittävästi Kainuussa ja koko Suomessa aikaansaaden samalla merkittävän määrän uutta taloudellista toimintaa. Arviointiselvityksen mukaan Kainuuseen voi syntyä uusia investointeja noin 3,8 miljardin euron edestä.  Työllisyysvaikutus tuulivoimatuotannon elinkaaren aikana olisi noin 19 314 htv. Kainuussa tuotettu uusiutuva energia voi houkutella alueelle myös uusia vähähiilisen energiatuotteiden tuottajia, kuten esimerkiksi synteettisiin kaasuihin ja hiilivetyihin erikoistuneita yrityksiä. 

Aluetalousselvityksen mukaan verotuloja arvioidaan kertyvän Kainuun kunnille yhteensä lähes 700 miljoonan euron edestä hankkeiden elinkaaren aikana, joista suurimmat verotulot muodostuvat kiinteistöveroista. Veroja kertyy yhteisöverosta, kunnallisverosta ja kiinteistöverosta. Vuosittain esimerkiksi kiinteistöveroja tilitetään alueen kunnille laskennallisesti noin 23 miljoonaa euroa hankkeiden 30 vuotisen elinkaaren aikana. Kunnittainen jakauma riippuu kiinteistöverojen osalta siitä, minkä kunnan alueelle tuulivoimalat rakennetaan. Vuosittaiset verotulot ovat suuremmat hankkeiden elinkaaren alkupäässä tuulivoimaloiden kiinteistöveron laskemisessa käytettävän jälleenhankinta-arvon vuosittaisista ikäalennuksista johtuen. 

Arvioitujen taloudellisten vaikutusten realisoitumisessa keskeistä on se, että miten eri alueilla toimivat osaamiskeskittymät ja klusterit pystyvät sopeuttamaan ja kehittämään toimintaansa niin, että heillä on kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita tarjolla, kun tuulivoiman rakentaminen alkaa realisoitua. Myös tuotannon aikana on erityisen tärkeää, että paikalliset ja alueelliset yritykset reagoivat uuteen muuttuvaan kysyntään ja osaavat kehittää toimintaansa oikeaan suuntaan riittävän ajoissa. 

Vaikutusten arviointiin ja tulevaisuuden ennustamiseen liittyy aina epävarmuutta. Aluetalousvaikutusten arviointia koskevat epävarmuudet liittyvät mm. lähtöaineistoihin, tuulivoimahankkeiden ajalliseen ja määrälliseen toteutumiseen, sähkönsiirrossa tarvittavan voimajohtoverkon toteutumiseen, kotimaisuusasteeseen ja teknologiseen kehitykseen tulevaisuudessa. 

Kainuun liitto on saanut ympäristöministeriön erityisavustuksen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseen 4.11.2020 (päätös valtionavustuksesta, VN/20987/2020).

Arviointiselvitykseen on mahdollista tutustua Kainuun liiton verkkosivuilta osoitteessa: 

https://kainuunliitto.fi/kaavoitus-ja-liikenne/tuulivoimamaakuntakaavan-tarkistaminen/ 

Selvityksen tuloksia esiteltiin kaikille kiinnostuneille avoimessa verkkotilaisuudessa 4.5.2022.