Karhu kukkivien tupasvillojen keskellä.

Ekologiset yhteydet Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisessa

Kainuun liiton laatimassa juuri valmistuneessa Ekologiset yhteydet Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamisessa -raportissa on tuotettu tietoa ja muodostettu kokonaiskuva suojelualueiden kytkeytyneisyydestä sekä eläimistön leviämis- ja liikkumismahdollisuuksista Kainuun alueella. Raportti toimii Kainuun maakuntakaavoituksen taustaselvityksenä, jonka tarkasteluja voidaan hyödyntää pohjatietona maakuntakaavoituksen lisäksi myös sitä tarkemmassa suunnittelussa.

Juuri valmistunut raportti perustuu paikkatietopohjaiseen tarkasteluun ja kirjallisuuskatsaukseen sekä mm. Kainuun ELY-keskuksen, Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen palautteeseen. Käytettyihin aineistoihin kuuluvat mm. metsien monimuotoisuutta kuvaava Zonation-aineisto, luonnonsuojelualueet, Corine maanpeite -aineisto, Kainuun liiton ja Suomen ympäristökeskuksen ELMA-hanke (2016) sekä lajikohtaisia aineistoja (mm. susi, metsäpeura, maakotka).

Ekologinen verkosto toimii parhaiten, kun luonnon ydinalueilta lähtee moneen suuntaan toimivia ekologisia yhteyksiä. Selvityksessä esitettyjä ekologisia yhteyksiä ei tule tulkita täsmällisinä viivoina, vaan ennemmin suojelunalueiden välisinä yhteystarpeina. Todellisuudessa toimivat yhteydet ovat erilaiset eri lajeilla, kuten sudella ja metsäpeuralla, riippuen muun muassa lajin tottumuksesta ihmiseen, vaeltamiskäyttäytymisestä sekä pesimä- ja ruokinta-aluevaatimuksista. Kainuun maakunnan ekologiset yhteydet palvelevat alueellista ja valtakunnallista ekologista verkostoa. Ekologisten yhteyksien selvityksessä on tehty ylimaakunnallista tarkastelua huomioimalla mm. Pohjois-Pohjanmaan liiton Viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys (TUULI-hanke 2021), Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:n taustaselvitys metsien ja rantojen kannalta arvokkaista alueista (Mera) sekä Pohjois-Savon maakuntakaava 2040:n kaavaehdotuksen laajat metsäpeitteiset alueet ja luonnon ydinalueet.

Selvityksen rooli on informatiivinen eikä se sellaisena aseta rajoituksia metsätaloudelle, metsien hoidolle ja käytölle, virkistyskäytölle tai luontomatkailulle. Esimerkiksi metsän hoitamiseen ja käyttämiseen metsätalousmaaksi luettavilla alueilla maankäyttöä ohjaa metsälaki (1093/1996). Metsälain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. Matkailualueilla ja niiden lähialueilla metsien hoidossa ja käytössä tulee ottaa huomioon matkailun tarpeet.

Valmistuneeseen raporttiin on mahdollista tutustua verkkosivulla:

https://kainuunliitto.fi/assets/uploads/2023/05/Ekologiset_yhteydet_Kainuun_tuulivoimamaakuntakaavan_tarkistamisessa.pdf

Meneillään olevaan Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseen on mahdollista tutustua verkkosivulla: https://kainuunliitto.fi/tuulivoimamaakuntakaavan-tarkistaminen/