Voikukka

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 hankkeessa tuotettu uutta tietoa

Kainuun kasvihuonekaasutase

Benviroc Oy on arvioinut Kainuun kasvihuonekaasupäästöt ja nielut. Nyt toteutettu arviointi on vertailukelpoinen vuonna 2009 tehtyihin laskelmiin.  Uusimmat saatavilla olevat tiedot ovat vuodelta 2018 paitsi maankäyttöä koskevat tiedot vuodelta 2016.

Kainuun kasvihuonekaasupäästöt on laskettu seuraavilta sektoreilta: energia, liikenne, rakennusten erillislämmitys, muu polttoöljyn kulutus, maatalous ja jätehuolto. Kainuun kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 10 % aikavälillä 2009 – 2018. Tuotantoperusteiset päästöt Kainuussa ilman maankäyttösektoria olivat vuonna 2009 yhteensä 722,1 kt hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv.). Nyt vuonna 2018 tuotantoperusteiset päästöt olivat 647,5 kt CO2-ekv. Suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen lähteet olivat vuonna 2018 liikenne ja energia. Maankäyttösektori on Kainuussa merkittävä hiilinielu. Pääosin puuston kasvusta johtuva maankäyttösektorin nettonielu oli 3644,3 kt CO2-ekv, eli moninkertainen verrattuna maakunnan päästöihin tuoreimpien vuoden 2016 tilastojen mukaan.

Tämän vuoden loppuun voimassa olevassa Kainuun ilmastostrategia 2020:ssa asetettiin kolme tavoitetta: 1) kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 25 % vuoden 2009 tasosta vuoteen 2020 mennessä, 2) Kainuu on nettoenergiaomavarainen liikenteen polttoaineita lukuun ottamatta ja 3) Kainuu on merkittävä hiilinielu myös vuonna 2020.

Kainuun kasvihuonekaasutaseraportissa todetaan, että kasvihuonekaasupäästöjä tulisi vähentää 105,9 kt CO2-ekv lisää vuosina 2018 – 2020, jotta tavoiteltava 25 % vähennys vuoden 2009 tasosta saavutetaan. Kainuun nettoenergiaomavaraisuus ei täysin toteudu vuoden 2018 tietojen perusteella, mutta lisääntyvä tuulivoiman rakentaminen nostaa omavaraisuusastetta. Tavoite Kainuusta merkittävänä hiilinielualueena 2020 on saavutettu.

Benviroc Oy:n selvityksen rahoitti Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 hanke, jota rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja rahoittavan viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Raportti on nähtävissä kokonaisuudessaan hankkeen nettisivuilla.

 

Kainuun ympäristöohjelma 2020 raportin vaikuttavuuden ja toteutumisen arviointi

Ramboll Finland Oy teki Kainuun ympäristöohjelma 2020 raportin toteutumisen ja vaikuttavuuden arvioinnin Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 hankkeen tilauksesta.

Kainuun ympäristöohjelmassa lähtötilanteeksi vuonna 2012 on määritelty, että Kainuun luonnonympäristö on puhdas ja ympäristön tila hyvä. Kaivannaisteollisuutta lukuun ottamatta Kainuussa on vähän suuria, ympäristöä kuormittavia teollisuuslähteitä. Pinta- ja pohjavesien tila on joko hyvä tai erinomainen ja taustailman laatu hyvä. Kainuun laajoilla metsäalueilla ja erämaajärvillä on edelleen mahdollista nauttia raikkaasta ilmasta ja kokea erämaan rauhaa ja tuntua. Pohjoisen sijaintinsa ja karun luontonsa vuoksi Kainuun ympäristö on erityisen herkkä ihmistoiminnan vaikutuksille. Ympäristökuormitusta aiheuttavat harvan asutuksen ja pitkien välimatkojen vaatima liikenne ja energiantuotanto päästöineen, asutuksen, maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon ravinteiden hajakuormitus vesistöön sekä paikallisesti erilaisten toimintojen aiheuttamat vesistö- ja ilmapäästöt.

Arvioinnin mukaan monet Kainuun ympäristöohjelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat edenneet: osa lainsäädännön ja yleisen asenneilmaston muuttumisen takia, osa kuntien ja maakunnan toimijoiden aktiivisen toiminnan seurauksena (esim. tuulivoiman edistäminen on ollut systemaattista monella tasolla ja yhteinen tahtotila on selkeästi edistänyt tavoitetta). Ohjelman onnistumista on arvioitu ohjelman osa-alueiden mukaisesti. Kainuun ympäristön nykytila on pääsääntöisesti hyvä, vaikka yksittäisissä mittareissa onkin voinut olla kielteistä kehityssuuntaa. Esimerkiksi Kainuun vesistöjen tila on parantunut vuodesta 2012, mutta esimerkiksi metsäpeuran kannan elvyttämisessä ei ole onnistuttu. Kevyenliikenteen osalta on kävelyn ja pyöräilyn osuus laskenut, mutta autoilun määrä on kasvanut.

Kainuun ympäristönsuojelun tulevien vuosien tärkeimmiksi painopisteiksi nostetaan metsien ja luonnonvarojen käyttöön perustuvan teollisuuden aiheuttama vesistön kuormitus. Vesien hallinnan osaaminen on kriittistä, jotta teollisen tuotannon laajentuminen, esim. mahdollinen Paltamon biotuotetehdas tai nykyiset ja tulevat kaivokset, saadaan toteutumaan kestävällä tavalla. Raportti on nähtävissä kokonaisuudessaan hankkeen nettisivuilla.

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja rahoittavan viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketta toteuttaa Kainuun liitto ja se on alkanut helmikuussa 2020 ja jatkuu huhtikuulle 2021 saakka. Hankkeen budjetti on 139 376 €.

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 hankesivut

Hankkeen logot; Kainuun liitto, Vipuvoimaa EU:sta, EU-lippu ja ELY-keskus

Logot: Benviroc Oy ja Ramboll Finland Oy