Tiedotekuva REACT-EU

Kainuun liitto käynnistää REACT-EU:n EAKR-hankkeiden rahoitushaun 1.3.2021. Haku päättyy 16.4.2021.

Kainuun liitossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta REACT-EU EAKR-hankkeille. REACT-EU -väline tuo lisärahoitusta käynnissä olevaan Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 -rakennerahasto-ohjelmaan. EAKR lisämäärärahoilla tuetaan pk-yrityksiä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Lisämäärärahoja ohjataan myös T&K-toimiin ja digitaalisen osaamisen kehittämiseen. REACT EU toimintalinjalla toteutetaan komission ehdotuksen mukaisesti uuden monialaisen temaattisen tavoitteen ja investointiprioriteetin ”Covid-19 -pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukeminen sekä pohjan luominen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle” mukaisia Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavia toimenpiteitä.

Hakemuksia otetaan vastaan rakennerahasto-ohjelman EAKR-toimintalinjalle 8. ja erityistavoitteisiin 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta sekä 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Hankevalinnassa painotetaan hankkeita, joilla pyritään pk-yritysten tukemiseen ja uusiutumiseen kriisistä selviytymiseksi, digitaaliseen ja vihreään siirtymään sekä sitä tukevaan tutkimukseen ja innovointiin. Hankkeiden tulee toteuttaa myös Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman ja älykkään erikoistumisen strategian painopisteitä. Valinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota hakemusten laatuun sekä rahoitettavien toimenpiteiden tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Lisätietoja otsikon TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet alla hakukuulutuksen lopussa.

 REACT-EU rahoituksen osalta on määritelty uudet toimintalinjat ja niihin liittyvät erityistavoitteet, joiden mukaan hakemukset tulee jättää (EAKR TL 8, erityistavoite 12.1 ja erityistavoite 12.2)

 • Hankkeiden tukitaso voi olla rahoituslain mukaisesti enintään 80 %. Investointihankkeissa tukitaso on enintään 70 %.
 • Hankehakemusten käsittely kestää noin 1-2 kuukautta hakuajan päättymisestä. Käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen laatu (tavoitteiden ja toimenpiteiden esittely sekä sitoumukset).
 • Hankkeiden aloituspäivämääräksi voi merkitä aikaisintaan 1.6.2021. Hankkeiden toteutusaika voi olla enintään 31.8.2023 saakka.
 • Tuensaajan tulee esittää hankehakemuksen liitteenä verohallinnolta saatu tai riittävä selvitys siitä, jääkö arvonlisävero hakijan lopulliseksi kustannukseksi
 • Hakemuksen liitteeksi myös mahdolliset yritysten ja muiden kumppaneiden (kuntarahoitus, muu julkinen rahoitus) sopimukset mukana olosta. Omarahoituksesta ei tarvitse toimittaa sitoumusta erikseen.
 • Hankehenkilöstöllä on oltava kirjalliset toimenkuvat, joista käy ilmi hankkeelle tehtävä työ ja palkan suuruus sivukuluineen
 • REACT-EU -lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmanmuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU -rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

Kainuun liiton EAKR-hankkeiden valintaperusteet, valintaprosessi ja pisteytysjärjestelmä sekä muita lisätietoja:

https://kainuunliitto.fi/rahoitus/eakr-hankkeiden-valintaperusteet/

Hakijan on hyvä olla ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä Kainuun liittoon.EU-hankekoordinaattori Heikki Immonen (heikki.immonen@kainuunliitto.fi puh. 044 7974 273)

 

TL 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Investointiprioriteetti 12. Covid-19 -pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukeminen sekä pohjan luominen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle

Erityistavoite 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Erityistavoitteen toimien tuloksena pk-yritysten selviytymismahdollisuudet koronakriisin ylitse ovat vahvistuneet ja niiden edellytykset hyödyntää digitalisaatiota toiminnassaan ovat parantuneet. Uusia digitaalisia tuotteita ja palveluita on tuotu markkinoille. Koronaviruspandemiasta saatujen kokemusten perusteella on myös terveydenhuoltoalalle kehitetty uusia tuoteinnovaatioita, joilla on myös vienti­potentiaalia. Vähähiilisyys ja hiilineutraalisuuden tavoittelu ovat luonteva osa pk-yritysten toimintaa ja vihreän talouden mahdollisuudet osataan hyödyntää myös liiketaloudellisesti.

Koronaviruspandemia toi esiin tarpeen vauhdittaa pk-yritysten digitaalista liiketoimintaa, mm. palvelu- ja markkinointiprosessien muuttamista digitaaliseen muotoon, uusien digitaalisten asiointi­kana­vien kehittä­mistä ja digitaalisuuden tuomaa uudenlaista arvonluontia ja ansaintakeinojen mahdolli­suuk­sia.

Koronakriisin jälkihoito leimaa päättyvän ohjelmakauden viimeisiä vuosia. Terveydenhuoltoala on siinä keskei­sessä roolissa. Myös yksityisen sektorin pk-yritysten näkökulmasta hyvinvointiin, terveydenhoi­toon ja terveysteknologian kehittämiseen liittyy paljon vielä hyödyntämätöntä potentiaalia.

Toimintalinjan 8 investointiprioriteetilla 12 tuettava toiminta:

Investointiprioriteetilla tuetaan pk-yritysten elpymistä koronakriisin aiheuttamasta liiketoiminnan lamaan­tu­misesta ja edistetään uusien kasvumahdollisuuksien luomista tukemalla erityisesti digitalisaa­tion monipuolista hyödyntämistä ja kokonaan uusien vihreään talouteen ja hiilineutraalisuuteen kytkeyty­vien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja kehittämistä. Rahoitusta suuntautuisi erityisesti yritysten TKI-toimintaa mahdollistaviin ja tukeviin hankkeisiin, minkä odotetaan heijastuvan myös yritysten TKI-henkilöstön lisäyksenä.

Rahoitettavissa hankkeissa tuetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä:

 • tuetaan koronakriisistä kärsiviä pk-yrityksiä (esim. palvelualoista matkailu, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut) kehittämään ja uudistamaan palveluja ja tuotteita tavoittamaan nykyisiä ja uusia asiakasryhmiä
 • tuetaan teollisuuden alan pk-yrityksiä ja niiden TKI-toimenpiteitä erityisesti vähähiilisten ja kiertotaloutta edistävien tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä, kaupallistamisessa ja kansainvälistymisessä sekä uuden teknologian käyttöönotossa huomioiden tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset
 • tuetaan pk-yritysten kyberturvallisuuden kehittämistä sekä digitaalisuuden hyödyntämistä yrityksen toiminnassa (erilaiset datapohjaiset ratkaisut ja niihin liittyvä TKI-toiminta kuten big data, analyysityökalut, tekoäly)
 • tuetaan markkinaosaamisen sekä vientiä mahdollistavien verkostojen ja yritysekosystee­mien kehittämistä
 • tuetaan hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksiä ja niiden TKI-toimintaa tuotteiden ja palveluiden nopeassa kehittämisessä, digitalisaation hyödyntämisessä sekä systemaattisessa kliinisessä testaamisessa ja validoinnissa

Kohderyhmät: pk-yritykset

Tuensaajat:
elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, järjestöt, kunnat ja muut julkisyhteisöt

 

Erityistavoite 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Erityistavoitteen toimien tuloksena on parannettu valmiuksia hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymiseksi. Digitalisaation tuomia mahdollisuuksia on opittu hyödyntämään aiempaa paremmin ja TKI-toiminta on tuottanut alueiden omiin vahvuuksiin ja älykkään erikoistumisen strategioissa esiin nostettuihin painopis­teisiin pohjautuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös julkisten hankintojen periaatteita on kehi­tetty siten, että niillä pystytään edesauttamaan pk-yritysten uusien innovaatioiden kaupallistamista ja vientimahdollisuuksien syntymistä ja hyödyntämään niitä aiempaa paremmin myös yhteiskunnan kehittä­mi­sen välineinä.

Koronakriisistä toipuminen ja yhteiskunnan toimintojen palaaminen normaalitilaan tarjoavat poikkeuk­sellisen mahdollisuuden monien muuttumattomiksi luultujen käytänteiden uudelleenarviointiin ja koro­na­kriisin aikana pakosta omaksuttujen uusien toimintatapojen jatkojalostamiseen ja pysyvämpään käyt­töön­ottoon. REACT-EU:sta rahoitettavan TKI-toiminnan haasteena on osata tarttua näihin mahdollisuuk­siin ja yhteistyössä yritysten kanssa kehittää niiden pohjalta nopeasti markkinoille uusia tuotteita ja palveluita. Koronakriisin myötä myös hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalaan liittyvälle TKI-toiminnalle on entistä enemmän tarvetta ja siihen liittyen pk-yrityksille tarjoutuvia liiketoimintamahdollisuuksia.

REACT-EU -lisärahoituksella tuettavan TKI-toiminnan painopisteen suuntaamisella kohti uusia hiilineut­raaleja ratkaisuja luodaan myös joustavaa siirtymää tulevalle ohjelmakaudelle 2021-2027 ja erityisesti Vihreän Euroopan toimintapoliittisen tavoitteen tehokkaalle toimeenpanolle. Digitalisaatioon liittyvän TKI-toiminnan kehittämistä voidaan puolestaan luontevasti jatkaa tulevalla ohjelmakaudella uudessa digitalisaation kehittämiseen keskittyvässä erityistavoitteessa. 

Toimintalinjan 8 investointiprioriteetilla 12 tuettava toiminta:

Rahoitettavissa hankkeissa tuetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä:

 • vauhditetaan yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden kehittämistä erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta (ml. saavutettavat ja helppokäyttöiset palvelut ja digitaaliset laitteet)
 • edistetään teollista digitalisaatiota
 • edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa
 • kehitetään välineitä ja työkaluja julkisten hankintojen hyödyntämiseksi kehittämisen työkaluna sekä uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden kaupallistamisessa
 • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa
 • tuetaan kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä
 • tuetaan terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä ja validointia myös kansainvälistä yhteistyötä vahvistamalla 

Kohderyhmät: yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, kuntayhtymät, julkinen sektori, kolmas sektori

Tuensaajat:
tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämis­organisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset, järjestöt, säätiöt ja osuuskunnat.

REACT- EU rahoituksella toteutetaan Kainuun maakuntaohjelmaa ja sen toteutussuunnitelmaa (TOPSU) 2021 – 2022, joka tiivistää Kainuun ajankohtaiset kehittämistarpeet ja tavoitteet.