Kainuun Venäjä-strategia kutsuu yhteistyöhön!

Kainuun Venäjä-strategia vuosille 2021–2027 hyväksyttiin maakuntahallituksessa kesäkuussa 2021. Nyt tavoitteena on käynnistää yhteisiä prosesseja, joilla saavutetaan Kainuun ja kainuulaisten kannalta hyviä tuloksia. Tähän liittyy useita eri tahoja, kuten toimintansa käynnistävä Venäjä-strategiaryhmä ja sen työvaliokunta, mutta tavoitteena on saada kaikkien olennaisten sidosryhmien sana kuuluviin.

Strategian painotus yhteistyön aktivoimisessa

Kevään 2021 aikana osallistavassa prosessissa valmistellun Kainuun uuden Venäjä-strategian (pdf) visio on, että Kainuun Venäjä-yhteistyö on aktiivista ja raja-alueen elinvoimaa vahvistavaa. Vision toteutumisen kannalta tärkeäksi asiaksi on tunnistettu, ja sen vuoksi myös strategian missioksi määritelty, kainuulaisten toimijoiden Venäjä-yhteistyön edellytysten tukeminen.  Edelleen asiakirjassa on määritelty viisi päätavoitetta, joiden kautta tätä visiota ja missiota voidaan lähentyä.

Strategiassa on myös määritelty tulevalle toiminnalle kolme painopistettä, jotka tukevat edellä esitettyjä yhteistyön tavoitteita sekä Kainuun maakuntaohjelmaprosessissa tunnistettuja kriittisiä menestystekijöitä. Painopisteet tukevat toinen toistaan ja edistävät vuorovaikutuksessa rajanylittävän yhteistyön edellytyksiä.

Kainuun aiempi Venäjä-strategia oli nykyistä laajempi, ehkä jopa liian laaja, sillä näyttäisi, ettei tarvittavia voimavaroja ja sitoutumista strategian täysimittaiseen toteuttamiseen ole ollut. Kesäkuussa 2021 hyväksytyn, uuden Venäjä-strategian lähtökohta onkin aiempaan verrattuna lähtökohdiltaan erilainen. Strategian tarkoituksena on tukea Kainuun maakuntaohjelman toteuttamista, eikä siinä tietoisesti ole määritelty omia toimialakohtaisia painopisteitä. Painotus on sen sijaan toimintaedellytysten parantamisessa ja yhteistyön kehittämisessä.

Strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen myös edellyttää toimijoiden vahvaa sitoutumista ja laajaa yhteistyötä sekä maakunnallisesti, kansallisesti että kansainvälisesti. Jo strategiatyöhön osallistettiin aktiivisesti eri tahoja ja työssä myös tunnistettiin tarve eri tahojen yhteistyön edelleen kehittämiseksi ja uusien näkökulmien tuomiseksi mukaan Kainuun venäjäyhteistyöhön. Strategian valmistuessa järjestettiin myös ensimmäinen tilaisuus strategiatyön jalkauttamiseksi käytäntöön yhteistyössä eri tahojen kesken. ”Mitä kuuluu Kainuun venäjänkielisille” – livelähetyksessä käsiteltiin erilaisia kotoutumiseen ja työllistymiseen liittyviä asioita Kainuun venäjänkielisille toteutetun kyselyn tulosten pohjalta. Toiveena on, että tilaisuus toimii hyvänä alkuna tulevalle keskustelulle ja kehittämistoimille.

Uusi strategiaryhmä ja työvaliokunta aloittavat toimintansa

Lokakuussa 2021 Kainuun maakuntahallitus nimesi kokouksessaan uudet jäsenet Venäjä-strategiaryhmään, jonka tehtävänä on strategian toimeenpanon edistäminen ja seuranta sekä toimintaympäristön ennakointi. Työryhmän tavoitteena on saada aikaan selkeitä, konkreettisia, Kainuuta hyödyntäviä esityksiä. Ryhmän ensimmäinen kokous on sovittu pidettäväksi maanantaina 22.11, jolloin ryhmä järjestäytyy ja käsittelee pääasianaan toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022. Maakuntahallituksen nimeämänä strategiaryhmän puheenjohtajana toimii kuhmolainen Mikko Polvinen.

Pienempi työvaliokunta, jonka tehtävänä tehdä tärkeää ideointi- ja valmistelutyötä suuremman Venäjä-strategiaryhmän kokouksiin, on kokoontunut marraskuussa 2021 jo kaksi kertaa. Ryhmä toimii Kainuun liiton johdolla, ja siihen on pyydetty mukaan henkilöitä, joiden toivotaan tuovan yhteiseen pottiin oman asiantuntemuksensa lisäksi tuoreita ajatuksia ja yhteistyöverkostoja.

Työvaliokuntaan kuuluvat:

  • Alava Natalia, projektipäällikkö, Kajaanin kaupungin kv-palvelujen KAUSI-hanke ja aktiivitoimija Launch Pad Finland ry:ssä
  • Bogdanov Jevgeni, projektiasiantuntija, Kajaanin ammattikorkeakoulu, tulkki ja kääntäjä
  • Kaikkonen Meira, KV-päällikkö, Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • Keränen Mikko, TKI-johtaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • Kilpeläinen Eeva, kielten suunnittelijaopettaja, Kaukametsän opisto
  • Möttönen Mari, Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori, Kainuun ELY-keskus
  • Nilkku Heikki, historian ja yhteiskunnallisten aineiden lehtori, Suomussalmi
  • Zaitseva Olga, Juminkeko säätiön toiminnanjohtaja, Kuhmo

Venäjästrategiaryhmän ja työvaliokunnan kokoonkutsujana toimii Kainuun liitto, missä Venäjä-yhteistyön vastuuhenkilönä toimii Katja Sukuvaara ja hänen apunaan Minna Mustonen. Heidän yhteystietonsa löytyvät sivun alareunasta.

Tule mukaan yhteistyöhön!

Yhteistyön voima piilee verkostoissa, ja siksi strategiaryhmä ja sen työvaliokunta tarvitsevatkin työllensä tukea. Nyt strategiaan kirjattujen kauniiden tavoitteiden tueksi tulee määritellä Kainuun ja kainuulaisten tulevaisuuden kannalta tärkeimmät ja vaikuttavimmat toimenpiteet ja muodostaa yhteisymmärrys siitä, miten yhdessä lähdetään etenemään. Yhteisen suunnittelun kautta löydetään sellaisia toimintamalleja, jotka mahdollistavat mahdollisimman monen tahon joustavan osallistumisen yhteiseen työhön, ja näin tavoitteet voidaan lopulta saavuttaa.

Strategiaryhmään ja työvaliokuntaan nimettyjen henkilöiden tehtävänä on kuunnella ympäristöään herkällä korvalla ja tuoda sidosryhmien toiveita ja ideoita yhteiseen käsittelyyn. Mikäli kiinnostuit, voit ottaa heihin yhteyttä tai olla yhteydessä suoraan Kainuun liittoon alla olevissa yhteystiedoissa. Seuraa myös viestintäämme, jotta saat ensimmäisenä tiedon mahdollisuuksista osallistua työhön.

 

Toimintansa jo aloittaneen työvaliokunnan kuulumisia voit lukea Kainuun liiton uutiskirjeestä 15.11.2021.

Lisätietoja Kainuun Venäjä-yhteistyöstä Kainuun liiton sivustolla