Kainuun ja Venäjän välisellä yhteistyöllä on pitkä historia ja monia kanavia. Raja-alueyhteistyötä on tehty EU-hankkeiden muodossa vuodesta 1996. Kolmen suomalaisen maakunnan ja Karjalan tasavallan muodostama Euregio Karelia yhteistyöfoorumi on yksi tapa viedä rajanylittävää yhteistyötä eteenpäin. Yhteistyö on myös löytänyt uusia, konkreettisia toimintamalleja, muun muassa vuosittaisen Kostamuksen Business Forumin muodossa. Kainuun Venäjä-yhteistyötä ohjaa oma Venäjästrategia.

Lähialueyhteistyö on Kainuussa tärkeää

Kainuun ja Venäjän välisellä yhteistyöllä on pitkä historia. Merkityksellistä aikaa yhteistyön kehittymiselle oli Kostamuksen rakentaminen vuosien 1974 – 1983 välisenä aikana, minkä jälkeen yhteistyö on jatkunut tiiviinä. Kostamuksen kaupungin 30-vuotisjuhlallisuuksia vietettiin vuonna 2013.

Kainuun liiton ja Kostamuksen kaupungin välillä on allekirjoitettu yhteistyöpöytäkirja, ja yhteydenpito ja yhteistyö puolin ja toisin on mutkatonta. Vuosittain järjestetään yhdessä muun muassa Kostamuksen Business Forum.

Kainuun Venäjä -strategiatyö

Kainuun Venäjä -strategian tavoitteena on toteuttaa maakuntaohjelman tavoitteita aktivoimalla ja monipuolistamalla maakunnan kehitystä. Osallistavassa prosessissa valmistellussa Venäjä-strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimijoiden vahvaa sitoutumista ja laajaa yhteistyötä maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kainuun Venäjä-strategiaryhmän tehtävänä on strategian toimeenpanon edistäminen ja seuranta sekä toimintaympäristön ennakointi. Ryhmä raportoi toiminnastaan maakuntahallitukselle ja tekee tarvittavia ehdotuksia. Työryhmän tavoitteena on saada aikaan selkeitä, konkreettisia, Kainuuta hyödyntäviä esityksiä.

Lue Kainuun Venäjä-strategia 2021-2027 pdf-tiedostona

Kainuun Venäjä-yhteistyön tuoreimpia uutisia

Lue lisää

Euregio Karelian sivuille

Euregio Karelia on Suomen ja Venäjän rajalla sijaitseva Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Karjalan tasavallan yhteistyöalue. Sen tarkoituksena on kehittää alueen elinvoimaisuutta ja parantaa väestön elinolosuhteita rajanylittävän yhteistyön avulla. Euregio Karelian hallitus koostuu jäsenalueiden korkeasta poliittisesta ja virkamiesjohdosta. Euregio Karelian sihteeristö tekee käytännönläheistä yhteistyötä hallituksen kokousten välillä. Tavoitteena on raja-alueiden kehittämistä edistävien yhteistyösuunnitelmien ja projektien valmistelu ja toteuttaminen, yhteistyötä haittaavien esteiden poistaminen sekä yhteinen edunvalvonta.

Karelia CBC-ohjelman sivuille

Kainuu on vuodesta 1996 lähtien osallistunut raja-alueyhteistyöhön Karjalan tasavallan kanssa rajanylittävää yhteistyötä tukevien ja edistävien EU-ohjelmien kautta yhteistyössä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien kanssa. Yhteistyössä on toteutettu lukuisia hankkeita. Viimeisimmäksi alueella toteutetun Karelia CBC-ohjelman (2014-2020) hallintoviranomaisena toimi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Kainuusta oli edustus mukana valittaessa rahoitettavia hankkeita, kuten muiltakin ohjelman jäsenalueilta. Ukrainan tilanteen johdosta ohjelmatyön luonne muuttui ja tulevien ohjelmien suunnittelu keskeytyi.

Barentsin alueyhteistyön verkkosivut

Käytännönläheistä Barentsin alueyhteistyötä tehdään Suomen, Ruotsin, Norjan ja Luoteis-Venäjän pohjoisimpien alueiden kesken Barentsin alueneuvostossa (BRC), aluekomiteassa (RC) ja alueellisissa työryhmissä (RWG). Barentsin yhteistyön ylin toimielin Barentsin euroarktinen neuvosto (BEAC). Yhteistyön tukena toimii kansainvälinen Barents-sihteeristö Norjan Kirkkoniemessä.

Ota yhteyttä!