Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 1. haku avoinna Kainuun liitossa 2.5.-1.8.2023

Kainuun liitossa on nyt ensimmäisen kerran haettavana rahoitusta Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman hankkeille, jotka ovat ohjelman JTF-toimintalinjan 7 mukaisia sekä toteuttavat Kainuun oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaa. Tarkan hakukuulutuksen löydät EURA2021-järjestelmästä, missä myös hakemukset jätetään.

JTF-rahoitus on uusi instrumentti

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) sisältyy uutena rahoituksena Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmaan. JTF-rahoitus kohdistetaan turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviin sosioekonomisiin haasteisiin, aluetaloudellisiin vaikutuksiin ja niistä syntyviin kehittämistarpeisiin.

Elinkeinojen monipuolistamisen toimenpiteet kohdistuvat pääosin turvetoimialan ulkopuolisille sektoreille. Rahastosta myönnetään tukea hankkeisiin, jotka monipuolistavat alueiden elinkeinoelämää ja minimoivat energiasiirtymän haittavaikutuksia.

Hakukierroksella otetaan hakemuksia vastaan toimintalinjalle 7 ”Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi” erityistavoitteeseen 7.1 ”Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä”. Ennen hakemuksen laatimista on hyvä perehtyä tarkemmin Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma-asiakirjaan ja edellä mainitun erityistavoitteen sisältöön.

Millaisia hankkeita voidaan rahoittaa?

Kainuun liiton rahoitettaviksi valittujen JTF- hankkeiden tulee toteuttaa
Kainuun oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaa ja
Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa 2022 – 2023.
Lisäksi hakemusten arvioinnissa painotetaan Kainuun älykkään erikoistumisen strategian mukaisuutta.

Haettavan tukirahoituksen (JTF ja valtio) osuus voi olla korkeintaan 80 % kehittämishankkeen kokonaiskustannuksista ja korkeintaan 70 % investointihankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeiden toteutusajaksi suositellaan enintään kahta vuotta. Suosittelemme suunnittelemaan hankkeiden kustannusten toteutumisen etupainotteiseksi siten, että pääosa kustannuksista muodostuisi hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena.

Rahoitettavalla toiminnalla tavoitellaan myönteisiä aluevaikutuksia ja tulosten tulee olla julkisia. Rahoitusta ei myönnetä yleisenä toimintatukena. Turvetuotantoalueiden ennallistamisen ja jälkikäytön toimenpiteitä rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hakemuksessa esitettyjen toimenpiteiden tulee kohdistua Kainuuseen. Haussa voi hakea myös ylimaakunnallisia hankkeita, joissa on toteuttajia useammasta maakunnasta ja toimenpiteitä eri maakunnissa. Tällöin Kainuun ulkopuolisille osatoteuttajille ja toimenpiteille kohdennetaan JTF-rahoitusta kunkin osatoteuttajan omasta maakunnasta.

Kuka voi hakea rahoitusta?

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt, säätiöt sekä yhdistykset.

Kainuun liitto ei myönnä rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Miten rahoitusta haetaan?

JTF-tukea haetaan EURA2021-järjestelmän kautta, missä myös yksityiskohtainen hakukuulutus on julkaistu.

Haku avautuu 2.5.2023 ja haku päättyy 1.8.2023. Kaikki hakuaikana saapuneet hankehakemukset arvioidaan vasta hakuilmoituksessa ilmoitetun hakuajan päätyttyä.

Siirry EURA2021-järjestelmän hakukuulutukseen tästä