Hankkeen tausta

Kainuun pitkät etäisyydet, maaseutumainen aluerakenne sekä koronapandemia ovat vaikuttaneet maakunnan kulttuuripalvelujen heikentymiseen Kainuun kunnissa. Kainuussa niin kuin koko Suomessa kulttuuriala on kärsinyt koronapandemiasta. Kuntien kulttuuripalveluiden vahvistamiseksi sekä taidetoimijoiden toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi tarvitaan yhteistyötä virittävä kehittämistoimintaa. Maakunnallinen kehittämishanke on tarpeellinen tukemaan alan uusiutumista, rakentamaan uusia mahdollisuuksia kulttuuritoimijoille eri taiteen ja kulttuurin aloille, luomaan uusia avauksia tapahtumatuotantoon, kuntalaisten osallistumiseen sekä kulttuurin näkyvyyteen Kainuussa. Tätä taustaa vasten Kainuun liitto on hakenut ja saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta vuosille 2022-2023 Kulttuuri-Kainuu -hankkeen toteuttamiseksi.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa maakunnan kulttuuritoimijoiden yhteistyötä sekä tuoda lisävirtaa yhteisten toiminta- ja tuotantotapojen kehittämiseen. Tavoitteena on edistää taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta Kainuussa, edistää kainuulaisten yhdenvertaista osallisuutta ja toimijuutta sekä vahvistaa kulttuurin elinvoimaisuutta maakunnassa.

Hankkeessa toteutettavan osallisuutta tukevan kulttuurialan alueellinen kehittämistehtävä kohdistuu kulttuurin ja taiteen yhdenvertaisen saatavuuden ja monipuolisen käytön edistämiseen eri väestöryhmissä. Erityisesti nyt haettava hanke kohdistuu:

  •  Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tapoihin eri väestöryhmille.
  •  Kulttuuripalveluiden yhteisten alueellisten verkostojen luomiseen (esim. kuntien, taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden toimijoiden yhteistyö, resurssit ja palvelut yli kunta)

Hankkeen alatavoitteita ovat:

1. Kainuun kulttuuritoiminnan näkyvyys, laatu ja vaikuttavuus lisääntyvät.
2. Kuntien välinen yhteistoiminta lisääntyy ja kulttuuritoimijoiden osaaminen vahvistuu.
3. Kuntien asukkaiden yhdenvertaisuus ja osallistumismahdollisuudet lisääntyvät.
4. Kulttuuripalveluiden näkyvyys digitaalisissa kanavissa paranee.

Hankkeen kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat kunnat, kulttuuritoimijat ja asukkaat.

  • Kunnat: kulttuuritoimi-, koulutus-, museo- ja kirjastotoimen työtekijät, matkailualan kehittäjät, kulttuuriorganisaatioiden työntekijät, vapaan sivistystyön tekijät, luokanopettajat, soveltuvien alojen oppilaitosten opettajat
  • Muut alueelliset toimijat: verkostot, yhdistykset, säätiöt ja vapaan kentän toimijat laajasti kulttuurin ja kulttuuriperinnön eri alueilta, mm. kotiseututyö, kotitalous, käsityöt, esittävät taiteet, luonto ja ympäristö
  • Yritykset: matkailu, kulttuuriperinnön toimiala esim. käsityöläiset, luontoyrittäjät

Välillisesti hankkeen kohderyhmänä ovat kuntalaiset.

Kokeilurahaa haettavana Kainuun kulttuuritoiminnan kehittämiseen

Kulttuuri-Kainuu -hanke toteuttaa kainuulaisille kulttuuritoimijoille ja kunnille suunnatun kulttuuritoiminnan kehittämisrahan haun. Rahoitushaku on avoinna ajalla 10.10.-11.11.2022.

Kainuun liiton toteuttama ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kulttuuri-Kainuu -hanke toteuttaa kainuulaisille kulttuuritoimijoille ja kunnille suunnatun kulttuuritoiminnan kehittämisrahan haun, jonka tavoitteena on löytää ja kehittää uusia ideoita ja toimintamalleja kulttuuritoiminnan toteutukseen. Rahoitettavien kokeiluiden tavoitteena on parantaa kainuulaisten osallistumismahdollisuuksia kulttuuripalveluihin eri puolilla Kainuuta sekä edistää ammattitaiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia uusien toimintatapojen avulla. Tavoitteena on näin edistää taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta, edistää kainuulaisten yhdenvertaista osallisuutta ja toimijuutta sekä vahvistaa kulttuurin elinvoimaisuutta Kainuussa.

Haku on kohdistettu uusille kulttuuripalveluita kehittäville sisällöille tai olemassa olevaa toimintaa selkeästi uudistaville toimenpiteille. Kokeiluiden toivotaan ensisijaisesti ulottuvan tai olevan siirrettävissä useamman kunnan alueelle, lisäävän kuntien välistä yhteistyötä kulttuuripalveluiden tuottamisessa sekä parantavan alueellista kulttuuritarjontaa.

Kokeilurahahaku on avoinna 10.10.2022 alkaen ja sulkeutuu 11.11.2022 klo 12.00. Nyt avautuvan syksyn haun lisäksi uusi kokeilurahahaku on tulossa vielä alkuvuodesta 2023.

Hakuasiakirjat:

Kulttuuri-Kainuun hakukuulutus 06102022

Kulttuuri-Kainuun-kokeilurahahakemus-05102022

 

Ajankohtaista

Hankkeen yhteyshenkilöt